Projekt unijny

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Filia w Pionkach wznowiła działalność po gruntownej modernizacji budynku przy ul. Radomskiej 7 w Pionkach, trwającej od 20 lipca 2016 roku do 21 listopada 2019 roku. Modernizacja realizowana była w ramach projektu pn.: „PRZEBUDOWA I ZAGOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. RADOMSKIEJ 7 W PIONKACH SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ I INTEGRACJĘ SPOŁECZNĄ” i współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia”

dla działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Beneficjentem Projektu było Województwo Mazowieckie, realizatorem Projektu – Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, partnerem Projektu – Powiat Radomski.
Całkowita wartość projektu to: 4 515 783,40 zł.
Koszty kwalifikowalne: 4 216 233,40 zł.
Koszty niekwalifikowalne: 299 550,00 zł.
Podział środków przeznaczonych na realizację projektu:
– wkład Unii Europejskiej: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 3 372 986,72 zł.
– wkład Budżetu Państwa: 15% kosztów kwalifikowanych, tj. 632 435,01 zł.
– wkład własny: 5% kosztów kwalifikowanych, tj. 210 811,67 zł.

Skip to content